آرامش سنگ

و من گاهی اوقت مجبورم

حسادت کنم به " آرامش عمیق سنگ "

چقدر خیالش آسوده است ....

چقدر تحمل سکوتش طولانی است ...

چقـــــــــــدر ...


/ 1 نظر / 4 بازدید