تنهایی

تنهایی لباس نویی است ،

که از بهار پیش ، به هوای آمدنت

دست نخورده

در کمد مانده است ...!

کامران رسول زاده

 

   

/ 3 نظر / 4 بازدید
رومینا

صــدا می کنـــم تـــ ـــو را ایـــن جانــی که میگــویی جانــــم را می گیرد نــزن ایــن حرفـــهـــآ را ... دل من جنبــه نـــدارد ... موقعــی که نیستــی دمـــآر از روزگــآرم در می آورد ... ! تقدیم به یک نفس عزیزترازجانم...[گل]

سپینود

ویرانه‌های شهر را که گرداب روزمرگی بلعیده بود، هیچ کس ندید؛ جز آنهائی که از درونِ خود کم کم احساس ویرانی می‌‌کردند!

نسترن

[گل][گل]