مزرعه...

 

آرامم...

 

همچون مزرعه ای که تمام محصولاتش را ملخ ها خورده اند...

 

دیگر نگران ضربات داس ها نیستم

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
وندا.پریساتیس

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در ان بالاها مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد او مرا می خواند، او مرا می خواهد