# مادر

زن

زنان زود پیر میشوند ... چون از کودکی مادراند در کودکی ، مادر عروسکشان بعد ... مادر عزیزانشان بعد ... مادر فرزندانشان و بعدها ... مادرِ پدرومادرشان ...! ادامه مطلب
/ 8 نظر / 26 بازدید