تندیــــــــــسگر

  بیا  شاهکارت را ببین
مجسمه ای

 
با چشمانی باز


خیره به دور دست

 
شاید شرق ، شاید غرب...

 
مبهوت یک شکست

 
مغلوب یک اتفاق

 
مصلوب یک عشق

 
مفعول یک تاوان......

 
خرده هایش را باد دارد می برد


و او فقط خاطراتش را محکم بغل گرفته


بیا شاهکارت را ببین

 
مجسمه ای ساخته ای


به نام من...!!!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید