دوباره سیب

به خدا گناه است

با این همه سرخی... گاز نزدن سیب لبهایت !

فوقش از اینجا هم بیرونمان میکنند !

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
یگانه

گاز نزده بیرونمون کردن وای بحال گاز زدن . . .