عشق واقعی

آموختم که :

" خدا عشق است و عشق تنها خداست "


/ 5 نظر / 9 بازدید
مازیار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما

مازیار

عشق نشت کرد ــ و ما رسوا شديم ــ از تـَرَکهايی که بر داشتيم...!!!