عرفه

عرفه روز بازگشت است ...

بازگشت به آغوش خدا ...

عرفه ، روزیست که ؛

نا امیدی از درگاه خدا رخت برمیبندد ...

 

عرفه روزی به زیبایی شب قدر است ...

و دریایی به وسعت بخشش الهی ...

اگر دل به این دریا زدی ، مرا هم یاد کن .../ 1 نظر / 4 بازدید