عاشقانه

هرگز

هیچ رقاصه ای ، آنقدر زیبا نرقصیده

که من در کنار تو ، عاشقانه راه رفته ام ...


/ 3 نظر / 5 بازدید
ساناز

زیبااااااااااااااا

نسترن

شايد روزي دوباره در گذر زمان به يكديگر برسيم انگاه من اشتباه گذشته را تكرار نخواهم كرد تو را از دست ميدهم اماغرور را نه درد دارد وقتي مـي رود و هـمه مي گويند دوستت نداشـت و تو نمـي تواني ثابت کني که هرشـب با عاشقانـه هايش خوابـت مي کرد[گل]

یگانه

رفت و گفت خواست خدا بود . . . مگر خدای او خدای من نبود؟!