مست

با فنجانی چای میتوان مست شد اگر ؛

کسی که باید باشد ، باشد .


/ 5 نظر / 4 بازدید
نسترن

[گریه]که اونممممممممممممممم نییییییست

romina

اینـــ که نامشـــ زندگیستــــ منـــ را کشتـــ ! مانده امـــ ... آنـــکه نامشـــ مرگـــ استـــ با منـــ چه می کند؟

بی نام

مثل همیشه فوق العاده بود[لبخند]