یک فنجان چای

نیستی که بدانی

عصرها...

برای نوشیدن یک فنجان چای

 چقدرتنهایم ...

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
فائزه

تک گل واشده ای گفت صبا را عشق است ، بلبل آمد به میان گفت صدا را عشق است گل و بلبل بنشسته به کنار ،سنبل آمد به میان گفت وفا را عشق است.[گل]

فائزه

تک گل واشده ای گفت صبا را عشق است ، بلبل آمد به میان گفت صدا را عشق است گل و بلبل بنشسته به کنار ،سنبل آمد به میان گفت وفا را عشق است.[گل]

ba sufi bokhor