دل

دل است دیـــگر ...

شعـــور اگر داشت نمیـــگرفت ...


/ 3 نظر / 7 بازدید
ساقی

خاطرم گرفت لحظه هایم پوسید دیروز , امروز را فردایی سبز دیدم و امروز فردا را سیاه تر و تلخ تر از امروز آرزوها به باد رفت باد دیوانه وار آنها را به درخت کوبید برگ ها ریخت, شاخه ها ترک برداشت ولی امید هنوز هست هر برگ سبزی که افتاد خاکی شد برای رویش دیگر امید هنوز هست هر چند که سالهاست گل به بوته و خنده روی لب خشکیده و رویش از خاک گرفته شد اما امید هنوز هست هیچ کس نمی تواند رویاهایم را تحقیر کند هیچ کس !!!

تنها

خدایا یا بزن بره جلو...یا خیلی برگردون عقب...اینجای زندگی خیلی دلم گرفته